قسمت بیست و پنجم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان «زندگی بر مدار قرآن»

شناسه خبر : 106710

1400/02/19

تعداد بازدید : 27

قسمت بیست و پنجم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  «زندگی بر مدار قرآن»

قسمت بیست و پنجم :سلسله نشست های اخلاقی با عنوان  «زندگی بر مدار قرآن»

30 پند کوتاه در 30 روز ماه مبارک

 با حضور :سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی (کارشناس محترم رسانه ملی )                                                                                                                     

مخاطبین : عموم بانوان سراسر کشور (قابل بهره برداری استانها )