معرفی کتاب سیر تاریخی روش تفسیر قرآن با قرآن از بعثت تا عصر حاضر

شناسه خبر : 103001

1399/11/17

تعداد بازدید : 144

معرفی کتاب سیر تاریخی روش تفسیر قرآن با قرآن از بعثت تا عصر حاضر

نویسنده:خدیجه جواهری موحد

در این پژوهش سعی شده است به نکات زیر به طور ویژه پرداخته شود:
- استخراج تحولات تفسیر قرآن با قرآن به طور خاص؛
- بیان نمونه های بیشتر و جدیدتر از معصومان (ع) که کمتر در میان دیگر منابع دیده می شود؛
- ارائه نمونه های تفسیری در تقسیم بندی نو و جدید؛
- معرفی تفاسیر در قرون مختلف به صورت منظم و در دسته بندی خاص بر حسب گرایش و روش مفسران.