معرفی کتاب بررسی تطبیقی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی

شناسه خبر : 103000

1399/11/17

تعداد بازدید : 151

معرفی کتاب بررسی تطبیقی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی
یکی از مباحث تاثیر گذار در نحوه ی تفسیر، نوع نگاه مفسر به تفسیر و تاویل قرآن است. در جهان تشیع علامه طباطبایی مهم ترین چهره قرآنی و مورد اعتماد مفسران می باشد. در جهان اهل تسنن نیز فخر رازی یکی از افرادی است که در تمامی مسائل مربوط به علوم قرآن مطرح بوده و هست. لذا مولف در این اثر به مقایسه تطبیقی تفسیر و تاویل از دیدگاه این دو مفسر نامی می پردازد و بعد از بررسی تاریخچه تفسیر اعم از روش تفسیری پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و تابعین، به بررسی ماهیت تاویل، فرق تفسیر و تاویل و عالمان به علم تاویل پرداخته تا دیدگاه صحیح در این مقوله قرآنی مشخص شود

نویسنده:فاطمه الوندی مرام

یکی از مباحث تاثیر گذار در نحوه ی تفسیر، نوع نگاه مفسر به تفسیر و تاویل قرآن است. در جهان تشیع علامه طباطبایی مهم ترین چهره قرآنی و مورد اعتماد مفسران می باشد. در جهان اهل تسنن نیز فخر رازی یکی از افرادی است که در تمامی مسائل مربوط به علوم قرآن مطرح بوده و هست. لذا مولف در این اثر به مقایسه تطبیقی تفسیر و تاویل از دیدگاه این دو مفسر نامی می پردازد و بعد از بررسی تاریخچه تفسیر اعم از روش تفسیری پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و تابعین، به بررسی ماهیت تاویل، فرق تفسیر و تاویل و عالمان به علم تاویل پرداخته تا دیدگاه صحیح در این مقوله قرآنی مشخص شود